Jaarverslag 2007    Jaarverslag 2006    Jaarverslag 2005    Jaarverslag 2004

Jaarverslag 2008

Voorwoord. Het opstellen van een jaarverslag heeft in zich dat -of je nu wilt of niet- er een terugblik plaatsvindt. Wat valt er dan over 2008 te melden? Voldoende denk ik. Ik denk met name aan de realisering van de uitbreiding van ons muziekgebouw. Hoewel de oplevering al in april plaatsvond, wil dat niet zeggen dat de kous in het geheel af is. Kleine aanpassingen, verbeteringen etcetera volgden hierna. Soms bekruipt je het gevoel dat het nooit af is.

Overigens zijn wij geen vereniging om te bouwen maar om muziek te maken, vanaf het prille begin van het opleiden tot en met het concerteren op welk niveau of discipline binnen de vereniging dan ook. In 2008 vonden weer tal van activiteiten plaats, waarvoor de nodige inspanning is geleverd. Veel leesgenoegen en u zult tot de conclusie komen dat er weer vele noten zijn gekraakt,

Gerrit Timmerman, voorzitter

Accordeonafdeling. Dit jaar stond in het teken van 'het gebouw'. Ons viel de eer te beurt om tijdens de verbouwing de lessen en repetities in het Korstanjehuis te houden. Voor enkelen van ons riep dat weemoedige herinneringen op, zij of de kinderen hadden daar nog les gehad. Maar uiteraard was het heel fijn om weer in onze vertrouwde accommodatie te musiceren. Wij waren dan ook zeer vereerd dat onze afdeling het nieuwe gebouw mocht inwijden met het Muzikaal Onthaal op 9 maart.

Het was ook het jaar van de nieuwe schoonmaakregeling. Het was/is niet meer de bedoeling dat een kleine groep, die meestal al zoveel werk verzet voor de vereniging. deze taak op zich nam/neemt. Nee, 'met z'n allen' werd de slogan. Vele handen maken licht werk en zorgen dat het mooie gebouw een gezellige en schone uitstraling blijft houden.

De Jantje Beton actie in maart. zorgde weer voor een aardige financiele injectie. Met dank aan de accordeonleden die regen en kou hebben doorstaan (het kan ook best mooi weer zijn hoor!) om dit bij elkaar te sprokkelen, Ben Mimpen, zij hopen dat we ook volgend jaar weer van je organisatorische kwaliteiten gebruik mogen maken.

In 2008 keerde Annette Versteeegh, samen met haar man Rik, ons koude landje de rug toe en zochten hun heil in de Caribbean.

Het hoogtepunt in november was het concert in de sportzaal. Na alle voorbereidingen werden wij beloond met een volle zaal en een prachtig concert in een feestelijk ambiance. De rode roos was terecht het symbool van een voortreffelijke samenwerking en een geweldige sfeer in deze spannende periode. Dit concert was tevens het afscheid van Bram de Koning. Als klein jongetje begonnen op blokfluit en nu als volwassen student, met nieuwe ambities, zijn keyboard trouw blijft. Ook voor Gerda was het concert een afscheid in verband met de verhuizing naar Belgie. Gelukkig nam zij de laatste, gesigneerde cd mee naar huis. Het jaar 2008 luidde ook de aanwas van nieuwe jeugdleden in, een tendens die zich in 2009 voortzette.

Jeugd. In 2008 waren er weer diverse gelegenheden waarbij onze jeugdleden zich van hun beste kant hebben laten zien en horen, te beginnen op zaterdag 9 februari tijden het Hoekschewaards Jeugdfestival. Een aantal jeugdleden nam deel aan het solistenconcours. Bij opening van het NLS gebouw, vrijdag 11 april, bracht de jeugd concertjes ten gehore. Er waren theorie- en praktijkexamens. Het jeugdorkest heeft zich ook dit jaar bij de zomermarkt te Stellendam van de zonnige kant laten horen. Er werd een zeer geslaagd samenspeelfestival gehouden. Na de laatste repetitie voor de vakantie werd er door de leden van jeugdorkest gegeten van een door henzelf gemaakt buffet (heerlijk).

Na de vakantie nam de jeugd deel aan de Rabofietsdag. Door sommige jeugdleden goed gefietst. op zaterdag 13 september was er een culturele wandeling (Zoete Klei). Wandelaars konden luisteren naar het leerlingen- en jeugdorkest bij de Hoeckenisse in Klaaswaal. Zondag 23 november was er een spelletjesmiddag waarbij Zwarte Piet ook aanwezig was.

Het leerlingen- en jeugdorkest verzorgden het kerst (snert) concert, waarbij de jeugdleden die de leeftijd van 16 jaar hadden bereikt in het zonnetje zijn gezet. Zij kregen naast het welbekende speldje ook ieder persoonlijk een mooi gedicht voorgedragen door de dirigent van het jeugdorkest (Truus Migcheilsen).

Natuurlijk ga de jeugd ook dit jaar diverse koffieconcerten, waarbij zij zich konden presenteren aan een enthousiast en gelukkig ook talrijk publiek.

KSB Hoewel het de bedoeling was om in 2008  op muzikaal gebied niet teveel hooi op de vork te nemen, omdat het NLS-gebouw werd opgeknapt, heeft het KSB toch nog aardig aan de weg getimmerd.

Het gebruikelijke voorjaarsconcert gaf het KSB op 19 april in onze vertrouwde sportzaal de Bongerd. Het eerste concert waarbij wij gebruik maakten van de voordelen van het verbouwde NLS-gebouw. Wat een weelde, de tussendeuren openmaken en hup een open verbinding tussen ons gebouw en de 'concertzaal'. Dit concert gaven wij samen met het zangkoor A lot off.

Hieraan voorafgaand was voor een groot aantal KSB-ers zwoegend en sjouwend toegewerkt naar 8 april, de datum waarop ons verbouwde muziekgebouw werd heropend. Een zeer geslaagd feestje. Iedereen was opgetogen over het resultaat.

Een fantastisch en gedenkwaardig moment was, dat op diezelfde 8e april het parkeerplein aangrenzend aan ons muziekgebouw werd omgedoopt tot Dirk Kosterplein. Wethouder Peter de Regt, aanwezig bij deze gelegenheid en normaliter de persoon die dergelijke plechtigheden uitvoert, droeg dit voorrecht over aan mevrouw Rie Koster, weduwe van onze oud-dirigent. Voor de familie Koster, maar zeker ook voor NLS is het een GROTE eer dat de naam Dirk Koster in Klaaswaal vereeuwigd is. Uiteraard luisterde NLS dit gebeuren muzikaal op en speelde op het moment van onthulling het door Dirk Koster gecomponeerde Jeugdkorpslied. Na de openingsplechtigheid liet wethouder De Regt weten dat hij vroeger ook trompet speelde in de muziekvereniging in Strijen en dat hij het jeugdkorpslied waarschijnlijk wel had kunnen meespelen. Een week later op het voorjaarconcert van het KSB werd hij uitgedaagd dit alsnog waar te maken. Hij kon de verleiding niet weerstaan en onder begeleiding van het orkest speelde de wethouder overtuigend en' kaaihard' het jeugdkorpslied, gevolgd door een bijna staande ovatie va het publiek.

In juni fungeerde het KSB als examenorkest voor Dethmer Jan van Heerde. Enkele repetities om muziekstukken in te studeren, gevolgd door een examen onder toezicht van gerenommeerde dirigenten is erg leuk om mee te maken.

In deze periode verlieten ook twee trouwe leden onze vereniging. Coby en Kees Bijleveld kozen ervoor om 'hun oude dag' niet langer aan de Kreupele weg en dus bij ons door te brengen. Zij vertrokken naar Duitsland.

Op 31 mei organiseerde de Hoeksche Waardse Federatie van Muziekgezelschappen een bijzonder festival ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Voor deze gelegenheid speelde het KSB samen met De Bazuin uit Oud-Beijerland. Dit jaar was er geen jutybeoordeling met punten, zoals gebruikelijk tijden het festival. Vele NLS-ers en ook veel mensen van de Bazuin vonden het een geslaagd optreden en voor herhaling vatbaar.

Op 30 augustus begeleidde het KSB het operakoor Euphonia op het podium Raadhuis Klassiek in Oud-Beijerland. Het najaarsconcert gaf het KSB op 8 november, eveneens in sportzaal de Bongerd

In de Intermezzo's van afgelopen jaar zijn de meeste activiteiten al uitgebreid weergegeven. Zo ook de treurige mededelingen dat in het afgelopen jaar de (oud)-leden en vrienden van onze vereniging Adrie Stolk en Thea Wierda, Piet Kruithof en Bertus van Eijmeren overleden. Aangrijpend was het dat kort na het overlijden van oud lid Bertus van Eijmeren, zijn vrouw de cornet van Bertus aan de vereniging schonk. Het instrument is nog niet uitgegeven aan een leerling. Hoewel het er toch een keer van moet komen heeft het op dit moment nog een apart ereplaatsje in het gebouw.

Achterom kijkend was 2008 voor het KSB een bewogen jaar met hoogte- en dieptepunten. Laten wij hopen dat de dieptepunten in 2009 aan ons voorbij gaan en dat wij u in het volgende jaarverslag alleen maar leuke dingen kunnen melden. Over een jaar weet u meer.

 

Ledenbestand. Op 31 december 2008 heeft NLS 156 eden. Dit zijn er twee minder dan op 31 december 2007. De vereniging heef 3 ereleden. Ook in 2008 waren er diverse kennismakingsprojecten om jeugdleden te werven. Dit leverde 18 nieuwe jeugdleden op. Vanuit het AMV stroomden 7 leerlingen door naar een instrument. Helaas vertrokken er ook 14 jeugdleden. In 2008 vertrokken 8 seniorleden, 2 seniorleden overleden

Jubilarissen. Op een van de laatste repetities van het jaar werd traditiegetrouw door de voorzitter een terugblik gegeven over 2008. Daarbij werd aangegeven dat er maar liefst 8 NLS-ers jubileerden ter gelegenheid van hun 25-jarig lidmaatschap aan de vereniging. Er was een extra groot boeket bloemen voor Leen Mosterdijk die maar liefst 60 jaar lid is.

Voorzitter Timmerman heeft zich niet laten verleiden om van iedereen een opsomming te geven wat zij allemaal voor de vereniging deden en betekenden. Maar goed ook want dan had hij tot e volgende ochtend moeten praten.

 

Sponsoren en leden van de Vriendenkring. Ook dit jaar zijn er hier mutaties. Er zijn gelukkig nog veel bedrijven en vrienden van NLS die de vereniging ook in 2008 een warm (financieel) hart toedragen. Wij prijzen ons gelukkig met al deze steun, hoewel de voortekenen van de financiele crisis zich eind 2008 ook hier aandienen.

 

Vrijwilligers. Van deze mensen heeft een vereniging er eigenlijk nooit genoeg. Mensen die geheel belangeloos en met grote inzet voor de vereniging bezig zijn. Zij verrichten vele werkzaamheden, te veel op op te noemen. Onze vereniging is hen ook dit jaar weer veel dank verschuldigd.

 

Toekomst. In het afgelopen jaar er weer veel activiteiten binnen de vereniging. In het jaar 2009 bestaat onze vereniging 95 jaar (oprichtingsdatum 1 februari 1914). Het wordt een jaar waarin naast de normale 'routine zaken' veel staat te gebeuren. Denk onder andere maar aan het benoemen van een nieuwe dirigent voor het KSB en een nieuwe voorzitter, en het opzetten en uitwerken van een nieuwe organisatiestructuur. Kortom een belangrijk jaar voor onze 95 jaar jonge vereniging Wij spreken de hoop uit, dat iedereen daartoe een steentje bijdraagt.

Het bestuur.

Terug naar het archief.

Naar boven

 

Jaarverslag 2007

Verbouwing NLS-gebouw. Al sinds 2006 werd er achter de schermen gewerkt aan de plannen om het gebouw uit te breiden en op te knappen Het duurde een voordat uiteindelijk het groene licht kwam van de gemeente, maar na de zomervakantie konden de werklieden aan de slag.

De eerste paal van de uitbreiding werd op 17 september geslagen door de heer Jaap van Eijmeren, erelid en oud-voorzitter. zie fotoalbum. Hierna ging het allemaal heel snel; dankzij het harde werken van de aannemers en hun mannen, heel veel zelfwerkzaamheid van een aantal leden ( onder de bezielende leiding van Dick Hoek) en het verrichten van hand en spandiensten door diverse vrijwillige krachten was het gebouw eind 2007 bijna gereed. Voor de orkesten en docenten werd gedurende de verbouwingperiode gezorgd voor vervangende ruimte, zoals OBS De Blieken, de Hoeckenisse en het Korstanjehuis. Een aantal zusterverenigingen had ook hun verenigingsgebouw aangeboden, een bijzonder mooi gebaar. Helaas kon er niet op dat aanbod ingegaan worden, omdat repetitieavonden dan samen zouden vallen.

In het kader van de verbouwing en de daarmee samenhangende kosten, was er een extra niet muzikale actie geinitierd, de verkoop van vogelvoedselpakketten. Ook in 2008 inden in het kader van de verbouwing extra acties plaats..

Ledenbestand. Per 31 december 2007 hadden wij 158 leden. Op 31 december 2006 waren dit er 162. De vereniging heeft drie ereleden. In de loop van 2007 is een kennismakingsproject gestart om jeugdleden te werven. Dit leverde 7 nieuwe leerlingen op. Vanuit de AMV stroomden 6 leerlingen door.

Sponsoren, leden van de Vriendenkring, vrijwilligers. Er zijn vele bedrijven, vrienden van NLS en vrijwilligers die de vereniging ook in2007 weer een warm hart hebben toegedragen. Sommigen droegen op financiele wijze hun steentje bij en anderen deden dat op een andere manier. Wij prijzen ons gelukkig met al deze steun. Hiervoor dan ook onze hartelijke dank.

Jeugd. In 2007 waren er weer diverse gelegenheden waarbij onze jeugdleden zich van hun beste kant konden laten zien en horen. Zo werd er op zondag 14 januari in sportzaal de Bongerd gezamenlijk met het KSB een sfeervol familieconcert gegeven. zie fotoalbum. Hierbij werden tevens de jeugdleden die de leeftijd van 16 jaar hadden bereikt in het zonnetje gezet. Zij kregen naast het welbekende speldje ook ieder persoonlijk een mooi gedicht, voorgedragen door dirigente Truus Migchielsen.

In 2007 waren er natuurlijk ook weer praktijkexamens. Hierbij behaalden in totaal 7 leden hun a-diploma, 4 leden het b-diploma en 1 lid het c-diploma. Daarnaast slaagden diverse leden voor de theorie-examens.

Ook aan het  Solistenconcours voor blazers en slagwerkers op 31 maart werd weer succesvol deelgenomen door diverse jeugdleden, allen behaalden een 1e prijs. NLS leverde zelfs de winnaar van de sectie slagwerk, Rob Stolk, een 1e prijs met onderscheiding.

Op 22 april gaf het jeugdorkest, samen met het jeugdorkest van Wilhelmina en dat van Hoeksche Waards Philharmonisch Orkest, een concert in de Lindehoeve in Oud-Beijerland

Koninginnedag betekende ook dit jaar weer marsen door het dorp samen met KSB-leden en de leden van Prinsen Juliana.

Op zaterdag 30 juni gaf het jeugdorkest haar laatste concert voor de vakantie in Stellendam tijden de feestelijke Midzomermarkt.

Voordat het vakantie was, vond eerst nog het Samenspeelfestival op 15 juli plaats in het NLS-gebouw, waar met veel enthousiasme leuke stukken ten gehore werden gebracht.

Na de zomervakantie werd het leerlingenorkest nieuw leven ingeblazen; in eerste instantie door dirigent Arie Stolk en vervolgens nam Sybren Bijleveld de dirigeerstok van hem over. Het eerste officiele concert van het orkest vond plaats op 28 oktober in het NLS-gebouw.

Op 3 november behaalde het Jeugdorkest een mooie 3e plaats tijden het Jeugdfestival in Sassenheim.

KSB. Al eerder genoemd bij de jeugd, maar dus ook het KSB startte al vroeg (14 januari) in 2007 met een concert. Het familieconcert, samen met het Jeugdorkest, was een leuk en gezellig gebeuren waar de orkesten en het publiek veel plezier aan beleeft hebben.

Aan het begin van het jaar vierde Zoetine van der Stoep haar 25 jarig jubileum. Zij ontving het speldje en een mooie bos bloemen.

De Dodenherdenking op 4 mei werd dit jaar muzikaal ondersteund door het KSB.

Op 12 mei begeleidde een ensemble bestaande uit voornamelijk KSB leden voor de 2e keer het koor Hosanna tijden hun concert in de Hervormde Kerk te Zuid-Beijerland. Tijdens dit concert kreeg een groot deel van dit ensemble ook zelf de gelegenheid om iets te brengen. Het werd een serenade van Dvorzak, welke ook tijden de Parkdagen op 1e pinksterdag in Oud-Beijerland ten gehore werd gebracht. Overigens waren niet alleen op 1e pinksterdag (klassiek programma) leden van het KSB actief op de Parkdagen; op 2e pinksterdag (popprogramma) gaven jeugdleden van NLS atce de presence.

Op het Hoeksche Waards Festival op 9 juni werd met een pittig programma een mooie 2e plaats behaald.

Eind juni en begin juli waren een tweetal buitenconcerten gepland, zowel in Numansdorp als in Klaaswaal. Helaas konden beide vanwege het slechte weer niet door gaan.

Zaterdag 10 november werd een bijzonder najaarsconcert door het KSB gegeven, dit keer rond het thema 50 jaar West Side Story in sporthal Cromstrijen te Numansdorp.

Accordeons. Na het drukken en succesvolle jubileumjaar 2006 waarin de accordeons hun 50 jarig bestaan vierden, vond op 25 januari alweer het eerste concert van 2007 plaats. Het optreden was in Dirksland, in een nieuw appartementencomplex.

Op 4 februari was het de beurt aan de accordeons om het koffieconcert op de zondagmorgen te verzorgen. Een geslaagde ochtend waar veel leden zich individueelm in kleine groepjes en als orkest (b-orkest) presenteerden. De officiele handelingen rond het slaan van de eerste paal bij het Driekus van der Giessenhof in Klaaswaal werden op 22 februari opgeluisterd door het a-orkest.

Op 31 maart vond er, nog in het kader van het jubileumjaar, een muzikale middag plaats voor de senioren van Cromstrijen in de Buitensluis. Tijdens dit bijzonder geslaagde concert werd tevens de julileum-cd gepresenteerd. Het accordeonorkest zorgde tijden Koninginnedag voor de gezellige achtergrondmuziek bij het rad.

Ook bij de accordeons werd er deelgenomen aan examens. Zo slaagden diverse leerlingen voor het b-diploma muziektheorie.

Zaterdag 26 mei verzorgde het a-orkest een optreden op de buitenmarkt van Groei en Bloei op het Recreatieoord Binnenmaas. De opbrengst van het evenement kwam ten goede aan de Hospice.

Tijdens de Goudse Havendagen werd op 23 juni een swingend optreden verzorgd door het a-orkest. Vervolgens werd op 11 juli nog een concert gegeven in de De Samaritaan in Sommelsdijk. De afsluiting van het seizoen vond plaats op 16 juli met een zomeravondconcert. Hellas niet in de Pinksterbloemstraat, maar vanwege de regen in het gebouw.

Op zaterdag 3 november werd zowel door het a- als het b-orkest deelgenomen aan een accordeonfestival in Hoek van Hollaand. Nauwelijks 2 weken later volgde voor de 9e keer een optreden voor de jubilarissen van het CNV in Oud-Beijerland

Met het gezellige optreden van 14 december in Antonius IJsselmonde te Rotterdam werd het jaar afgesloten.

 

 

Terug naar het archief.

Naar boven

Jaarverslag 2006

Zowel op muzikaal gebied als op het menselijk vlak is er dit jaar veel gebeurd.

De afdeling accordeon heeft haar 50 jarig jubileum gevierd en afgesloten met een toch wel heel leuk concert op 4 november. tijdens dit concert werd Rinie van den Akker in de bloemen gezet en zij kreeg als waardering voor alles wat zij gedurende ruim 8 jaar voor de afdeling heeft betekend, het ereteken van de vereniging. de watertoren uitgereikt. Vanuit  de afdeling zelf werd Huib Bervoets, 50 jaar geleden dirigent van het orkest en thans meespelend lid uitdrukkelijk in de bloemen gezet.

Een week later vierde onze dirigent Arie Stolk zijn 25 jarig jubileum bij het Fanfareorkest De Hoop te Stellendam, het orkest waarmee hij inmiddels talloze successen heeft geboekt. Ook dit was de gemeentelijke overheid niet ontgaan en Arie mocht tijdens de door de vereniging De Hoop aangeboden receptie het ereteken van de gemeente Goedereede in ontvangst nemen.

Op 18 november bracht het KSB haar najaarsconcert. Muzikaal gezien, gelet op de reacties  van het publiek, wat gelukkig in ruime mate aanwezig was. een succes. Er werd een voor het publiek zeer aantrekkelijk programma gespeeld en het was dan ook niet verbazingwekkend, maar wel erg leuk dat er in de regionale pers een recensie te lezen was die toch wel erg lovend was. Niet in de laatste plaats heeft solistisch optreden van Kim Hoogvliet op altsaxofoon hiertoe bijgedragen.

Verrassend werd het voor Ada En Bram Terdu die als- zeg maar- huismeester en keukenleidster afscheid namen. Dankwoorden en cadeaus waren natuurlijk op z'n plaats. Voor hen was echter de grootste verrassing wel dat de kersverse nieuwe burgemeester van Cromstrijen de heer Chiel Janssen op een zeker moment zijn ambtsketen omdeed en het woord kreeg. Ada Terdu en Tine Hoek werden begiftigd met het lidmaatschap in de orde van Oranje Nassau. Voor beiden was het feest compleet. Overigens ook voor de leden van het orkest, want dat ze deze onderscheiding hebben verdiend, stond voor een ieder vast. en natuurlijk geeft dit de waardering aan voor hetgeen zij voor de vereniging hebben betekend en nog betekenen. Nogmaals, Bram ( was al lid in de orde van Oranje Nassau, Ada en Tine van harte gelukgewenst en voor alles bedankt.

Het jaar 2006 was een bijzonder jaar voor de accordeonafdeling. Het statsein van het 50 jarig jubileum werd gegeven op zondag 12 februari met een feestelijke koffiematinee. Het publiek en de leden werden getrakteerd op hapjes en drankjes en mede door de gluhwein viel er bij de muzikanten weinig te bespeuren van de gebruikelijke nervositeit. Inmiddels had het B-orkest op 31 januari met groot succes al een optreden verzorgd in de 'Buitensluis'.

Op 8 april werd er in het kader van het jubileumjaar een 'Oude spullen en curiosa' markt gehouden en uiteraard was de opbrengst bestemd voor de jubileumkas.

Op 22 april vierde de ondernemersvereniging van het industrieterrein in Oud-Beijerland zijn 40 jarig juileum. Het A-orkest was uitgenodigd om dit feest muzikaal op te luisteren. Door de weersomstandigheden vond dit plaats in de loods van de Nedato. De akoestiek van deze tot feestzaal omgetoverde schuur was geweldig en bracht de spelers tot grote hoogte.

Koninginnedag was helaas koud en het dreigde te gaan regenen. Met verkleumde vingers speelden we toch nog hartverwarmend, mede dankzij de gastspelers uit Hoek van Holland.

In het kader van het jubileumjaar werd op zaterdag 13 mei een concert aangeboden aan de clienten van de diverse gehandicaptenorganisaties. Sponsoren uit de Hoesche Waard hadden dit mogelijk gemaakt evenals de cake waar de bezoekers op getrakteerd werden. De middag werd geopend door Peter de Regt, wethouder van cultuur en welzijn. De dankbare reacties na afloop waren overweldigend.

Dat de paardenmarkt ook wel eens in het water valt bleek op woensdag 14 juni. s Morgens ging het nog, maar al aan het begin van de middag kwam de nattigheid naar beneden. De accordeonisten, die voor muzikale vrolijkheid zorgden konden het nog lang vol houden, maar toen de luifel en de parasol gingen lekken was het gedaan met de pret.. Maar het 'mansbakje' was goed geld en de inhoud ging dus ook weer naar de jubileumkas.

Zondag 18 junii gingen wij in colonne richting Gouda om deel te nemen aan de Houtmansplantsoen concerten (voor een aantal onder ons blijft het ingewikkeld om de muziektent te vinden!!!) Prachtig weer, heel druk en bijzonder veel plezier.

Zaterdag 2 september was het Dorpsfeest-Brijhappersdag- in Westmaas. Aangezien Klaas de 'brijhapper'is in ons orkest ( ook Mieke is inmiddels van de partij) had hij de gelegenheid aangegrepen om ons orkest te promoten. Deze keer was het thema: Frankrijk. De vele franse nummers in ons repertoire kwamen goed van pas en zorgden  s avonds voor een geweldig feest.

Zaterdag 14 oktober vierde het Senioren orkest Hoeksche Waard haar 25 jarig jubileum.  Het A-orkest was uitgenodigd om medewerking te verlenen aan deze feestelijke avond. Sylvia Robbemont zong o.a. het prachtige lied Het Dorp van Wim Sonneveld met begeleiding van de accordeons. Ook de rest van ons repertoire viel goed in de smaak. We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde middag, waarbij het accordeonorkest ook nog eens zeer gastvrij werd onthaald.

En dan natuurlijk het hoogtepunt van het jaar 2006: het jubileumconcert. Tijdens het concert werd Huib 9 de peetvader van de accordeonafdeling) op ludieke wijze in het zonnetje gezet. Ook Rinie werd tot haar grote (schrik) verrassing gehuldigd en ontving behalve bloemen ook het watertorentje als dank voor haar activiteiten binnen de vereniging. Het concert was een geweldige muzikale happening in sporthal 'de Bongerd', die door de prachtige aankleding van Els was omgetoverd in een concertzaal. Tijdens het 'bal na' volgde de ontlading. er werd volop gedanst (en gedronken natuurlijk). Ook hier was onze 'Els' verantwoordelijk voor de sfeervol versierde repetitieruimte.

Na nog een optreden voor het C.N.V. op 15 november, inmiddels traditie, maar altijd verrassend, waarbij een hapje en drankje nooit ontbreken, sloten wij het jubileumjaar af.

 

.

 

Terug naar het archief

Naar boven

 

Jaarverslag 2005

Voor het KSB stond het jaar in het teken van het concours in Eibergen. Daartoe was besloten nadat wij niet konden deelnemen aan het Hoeksche Waards Festival in 2005. En het werd weer tijd ons eens te meten met andere verenigingen uit het land. Uiteraard vond er voorafgaand aan het concours een aantal gebruikelijke activiteiten plaats, maar het muzikale jaar begon op zaterdag 29 januari met het afsluitend concert van het jubileumjaar van NLS. Tijdens dit concert presenteerden alle orkesten van de vereniging zich: leerlingenorkest, blokfluitgroep en jeugdorkest o.l.v. Truus Migchielsen-Muizer, de beide accordeonorkesten o.l.v. Anny en Paula van Wanrooy en het KSB o.l.v. Arie Stolk. Zo kon het talrijke publiek zien en horen dat NLS zich in 90 jaar heeft ontwikkeld tot een uiterst veelzijdige muziekvereniging. Een prachtige afsluiting van de activiteiten in het kader van het 90-jarig bestaan in 2004, maar tevens de eerste muzikale schreden van 2006. 

Het Voorjaarsconcert vond plaats op zaterdag 23 april in onze Klaaswaalse concertzaal "De Bongerd". Als gastorkest ontvingen we Orkestvereniging Wilton Schiedam, voorheen de Eneco Harmonie. Dit in het kader van een al lang lopend uitwisselingsprogramma, waarin ook Andels Fanfare in participeert. Het concert werd geopend door het KSB met een van de twee concourswerken, de Second Symphony van James Barnes. Na de pauze bracht het gastorkest onder leiding van Jean Gruter een afwisselend programma, met onder meer een klarinetconcert van Johan F. Pala. Van W.F. McBewth werd de compositie Of Sailors and Whales uitgevoerd. Beter bekend alshet verhaal van Moby Dick. Verder maakte voorzitter Gerrit Timmerman bekend dat de op deze avond voor het laatst als actief lid meespelende Leen Mosterdijk op de algemene ledenvergadering van mei zou worden voorgedragen als erelid. Een week later konden we traditioneel weer in de benen op Koninginnedag. Samen met onze zustervereniging Prinses Juliana werd in goede harmonie ons ijzersterke marsrepertoire ten gehore gebracht. Ook tot deze traditie behoort het voortdurend omzeilen van de uitwerpselen van de paarden! De stoet kinderen was als elk jaar groot en zowel de kinderen als het publiek langs de route weet deze optocht elk jaar te waarderen. Vervolgens draaide het Rad van Avontuur weer de rest van de dag om de Voorstraat, gingen de lootjes weer grif van de hand en leverde dit beide verenigingen weer de zo noodzakelijke inkomsten op.

Enkele dagen later vond de jaarlijkse Dodenherdenking plaats en NLS was dit jaar aan de beurt om deze gebeurtenis muzikaal te begeleiden. Ondanks dat er de nodige vakantiegangers waren, werd er "gedenkwaardig" gemusiceerd. De Rabo Tour de Hoeksche Waard, in de volksmond de Rabofietsactie, stond voor 27 augustus op het programma. Dit inmiddels jaarlijks terugkerende sportieve evenement brengt onze muzikanten weer in conditie voor het nieuwe seizoen en helpt ons van wat overgewicht af. Wat er overigens na afloop weer even makkelijk aankomt tijdens de gemeenschappelijke maaltijd met menig drankje. Wat overblijft, is een batig saldo voor de vereniging en daar is niets mis mee!

Zaterdag 24 september was het weer tijd voor de tweejaarlijkse Boerendag in Klaaswaal, een altijd druk bezocht evenement. Natuurlijk ontbraken de muziekverenigingen niet op deze dag. Het KSB mocht het spits afbijten in de op het Rabobankplein geplaatste "muziektent" met een acceptabele akoestiek. Omdat wij als eerste optraden in combinatie met de nog wat matige weersomstandigheden, zat de loop er nog niet echt in en was er niet zo veel belangstelling. Maar de enthousiaste reactie van het wel aanwezige publiek op het afwisselende en speelse programma, maakte dit ruimschoots goed. In de Oranjestraat presenteerde NLS zich in een stand, die door Jeske werd gerund. Daar was over belangstelling niet te klagen. Al met al was de Boerendag weer een geslaagde gebeurtenis en werden de weersomstandigheden in de loop van de dag beter.

In de aanloop naar het concours in Eibergen, werd er in het weekend van 5 en 6 november hard gerepeteerd om de puntjes op de spreekwoordelijke "i" te zetten. Er werd nog eens in kleine groepen gewerkt, maar natuurlijk werd er zondagmiddag afgesloten met een tutti repetitie. Deze intensieve studiedagen konden de KSB ers alleen maar doorstaan door de uitgebreide verzorging van de keukenploeg onder leiding van Ada.

Na dit weekend was het KSB klaar voor het Najaarsconcert in Klaaswaal, een prachtige gelegenheid voor een try-out concert. Voor de pauze bracht het KSB het concoursprogramma. Na de pauze trad als gastorkest het Harmonieorkest van Koninklijk Erkende Christelijke Muziekvereniging "De Bazuin" onder leiding van onze eigen concertmeester Harold Bertrand voor het voetlicht. Op het programma onder meer de Midway March (voor het KSB niet onbekend) en ook was de compositie Impressions of Japan van James Barnes te beluisteren.

En toen was het zover: zondag 27 november, op naar Eibergen voor het concours. Met alles was rekening gehouden: iedereen op en top voorbereid, de bus op tijd besteld, instrumentenvervoer geregeld, op de terugweg een restaurant gereserveerd: die dag kon niet mislukken! Behalve als het weer tegen zat.. En precies dat gebeurde! Op vrijdag 25 november werd Nederland geteisterd door hevige sneeuwval en werden het noorden en oosten van het land zo goed als onbereikbaar. Verder viel de stroom in enkele delen van Nederland uit, waaronder in Eibergen, waar er pas op zaterdagmiddag weer af en toe spanning op het elektriciteitsnet stond. Uiteindelijk kregen we in de loop van de zaterdag telefonisch contact met Eibergen en werd ons verzekerd dat we zondag gerust konden afreizen. De verenigingen die op zaterdag hadden ingetekend, hadden minder geluk: een aantal heeft niet kunnen optreden. Eenmaal veilig aangekomen in Eibergen was er eerst tijd voor een repetitie, daarna stemmen in een te koud stemlokaal (dus toch maar in de gang) en dan maar wachten voor we de arena in mochten. De akoestiek van de sporthal was een aangename verrassing en het podium prettig ruim. Na het inspeelwerk Emblem of Unity van J.J. Richards konden we aan het echte werk beginnen. Eerst de prachtige Symphony Nr. 1 "Asgard" van T. A. Barberan gevolgd door de Second Symphony van J. Barnes. Alles bij elkaar 45 minuten muziek van hoog niveau, een behoorlijk zware inspanning voor het orkest, zowel fysiek als wat concentratie betreft.Er werd ondanks een aantal onvermijdelijke ongelukjes een uitstekende prestatie geleverd. De jury beloonde dat met een eerste prijs met lof! Daarnaast verdiende het KSB nog een beker voor de prijzenkast vanwege het hoogst behaalde aantal punten van die dag. Alle hulde voor onze dirigent Arie Stolk die ons met veel deskundigheid en nog meer geduld tot dit prachtige resultaat wist te brengen. Een prachtige afsluiting van het concertseizoen 2005!

Werkgroep accordeons Even het geheugen opfrissen en een terugblik werpen op het voorgaande jaar. Op 29 januari vond er een gezamenlijk optreden plaats met de gehele vereniging in de sporthal in Klaaswaal ter afsluiting van het 90e verenigingsjaar. Het was een bijzonder geslaagd gebeuren, vooral omdat het niet zo vaak gebeurt dat wij alle afdelingen op een avond kunnen horen en zien spelen.Op zondag 6 februari vond het jaarlijkse koffieconcert plaats en daar horen dan, even zo traditioneel, klamme handen en bibbers bij. Helemaal niet nodig natuurlijk, daar het luisterende publiek altijd zeer aandachtig en vol bewondering zit te genieten van de knappe muzikale hoogstandjes. Na afloop bedankte Sofie bij de deur de bezoekers nog een keer en verraste ons met een goed gevuld accordeonkoffertje. Dank aan alle goede gevers en Sofie natuurlijk.

Voor de eerste keer organiseerde de accordeonafdeling een "Ouwe Spullen en Curiosa" markt op 12 maart. Met assistentie van een doorgewinterd en ervaren team van de vereniging stonden al snel de kramen en tafels opgesteld en de spullen uitgestald. Het verkoopfeest kon beginnen. De gehele dag was er livemuziek van een stel enthousiaste leden. Het werd, behalve een financieel succesvolle dag, ook een bijzonder gezellige dag, getuige het gedicht, dat in het intermezzo van juni heeft gestaan en gemaakt is door een bezoekster.

Op 30 april Koninginnedag en tevens het 75- jarig bestaan van de Klaaswaalse Oranjevereniging. Wij speelden met een "gemengd" orkest (A en B). Een en ander had te maken met het feit dat deze dag in de vakantieperiode valt en veel leden andere bezigheden hebben. Het doel van deze optredens is tweeledig: enerzijds het muzikale gedeelte en anderzijds om door middel van lotenverkoop bij het Rad van Avontuur de beide Klaaswaalse muziekverenigingen financieel te steunen. Na afloop van ons optreden (deze keer geen bevroren vingers, de oranje zon deed zijn werk) werden we getrakteerd op koffie en sap in het nieuwe huis van John Bos. Bovendien had Hugo voor Koninginnedagoliebollen gezorgd.

Het optreden 28 mei in Anthonius Binnenweg is een jaarlijks terugkerend feest. Een verpleeg- en verzorgingshuis in hartje Rotterdam waar, gelukkig, een eigen parkeerruimte aanwezig is. Het huis ademt sfeer en gezelligheid waardoor het fijn muziek maken is. Wij hopen hier nog vaak te mogen terugkeren om een optreden te verzorgen voor de altijd enthousiaste bewoners.De "Paardenmarkt" op 8 juni. Het geluk was met ons: een prachtige dag, uitgelezen standplaats en dicht bij huis. Met een parasol, tafel, stoelen, koffie en lekkers hadden we het ons zeer comfortabel gemaakt. Door een aantal volwassen- en jeugdleden werd er gespeeld, gemanst en gezongen en dat leverde een aardig bedrag op voor het jubileumjaar (uitgebreid verslag in het intermezzo van juni).

De Havendagen in Gouda op 19 juni (zonder stroopwafels voor het bestuur). Het was leuk om Gouda weer eens "aan te doen" met het orkest. Prachtig weer, warm zelfs, maar gelukkig lag de muziektent op het Houtmansplantsoen in de schaduw, althans voor de meeste muzikanten. Teresa had pech: zij zat heerlijk in het (hete) zonnetje en zorgde dan ook voor verhit slagwerk. De drukte in het parkje deed ons tot grote hoogte stijgen en we vonden het dan ook jammer dat onze tijd er op zat. Het reeds duidelijk aanwezige Shantykoor stond te trappelen om te beginnen, maar eerst zongen zij nog enkele nummers met ons mee.

Het zomeravondconcert op 27 juni aan de Pinksterbloemstraat was voor de tweede maal een succes. Er ontstond tijdens de voorbereiding even een kleine discussie met de bewoners van het andere plantsoentje; zij vonden dat de muziek ook wel eens bij hun voor de deur kon spelen! Natuurlijk werd dit probleempje in goede harmonie opgelost. De bewoners begrepen, dat het gesjouw met stoelen en apparatuur een heel gedoe was en dat daarom voor de dichtstbijzijnde locatie was gekozen. Mede door het mooie weer was er veel publiek en iedereen genoot van deze muzikale zomeravond. Hierna was er in het gebouw nog een kleine after-party. Bram de Koning viel de eer te beurt om het "zestienjarige" speldje te krijgen en de 7 doorstromers van het B-orkest werden in het avondzonnetje gezet. Felicitaties waren er ook voor Simone: zij behaalde het theorie A-examen met een prachtige 9. Enkele weken later konden we ook Annapaola en Teresa feliciteren met hun theoriediploma C voor slagwerk. Alles bij elkaar was dat een mooie afsluiting van het eerste muziekseizoen.

Op 27 augustus was de inmiddels bekende en beruchte Rabo-fietsdag. Wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn een feest, maar oh wee als de wind uit de verkeerde hoek waait en dan hebben we het nog niet over nattigheid. De fietsdag van 2005 was geweldig en met veel enthousiasme namen ook diverse accordeonleden deel aan het evenement. Het geld wat hiermee verdiend wordt, gaat naar de verenigingskas en heeft ieder jaar een andere bestemming. Dat de maanden september en december drukke maanden waren voor de accordeonafdeling moge blijken uit de volgende impressies.

Het eerste optreden vond plaats op 21 september en wel voor het C.N.V. in Oud-Beijerland, waar de jaarlijkse speldjesregen wordt uitgereikt aan jubilarissen. Cora, Annapaola en Teresa waren onze steunpilaren in verband met de diverse vakantiegangers. Over het algemeen een lange zit, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de koffie met gebak, hapjes, drankjes en het allerbelangrijkste: de geweldige sfeer, want dat kun je met een gerust hart overlaten aan Anny en de heer Dirk den Tuinder.

Zaterdag 24 september in de middag een optreden in Rockanje en s avonds in Oostvoorne. In beide bijzonder leuke en moderne zorgcentra was het goed toeven. Een feest om te spelen. Veel enthousiast publiek en ook de medewerkers droegen hun muzikale steentje bij met Louis als leidsman (hoe kan het ook anders). Aangezien we beloond werden met prachtig weer, werd tussen de twee optredens het strand nog even onveilig gemaakt en het enige restaurant dat nog open was, zorgde voor een heerlijk hapje eten. Het werd dus duidelijk een bijzondere dag.

Op 18 oktober waren een aantal jeugdleden uitgenodigd om op de groepsverzorging in "Sabina" muziek te komen maken voor de bewoners. Dit bleek een groot succes. De mensen genoten en toen er na afloop gevraagd werd of zij nog eens terug wilden komen was dat een groot compliment

Zondag 4 december bezocht de accordeonafdeling, in gezelschap van een muzikale Sinterklaas en Zwarte Piet, Humanitas Akropolis in Rotterdam. Pepernoten en "hutspot" Sinterklaasliedjes bezorgden de bewoners en ons een fijne middag. Wij waren hier al enkele keren eerder te gast geweest, maar ook nu maakte de bouw en ruimte van het huis indruk op ons, evenals de gastvrijheid. De bezoekers van Intratuin konden op 10 en 17 december behalve geld spenderen aan allerlei Kerstspullen, genieten van accordeon- en keyboardmuziek. Een aantal leden trotseerde de kou in de hal om kerstnummers en andere sfeermuziek ten gehore te brengen. Gezien de reacties en het mansbakje op het eind van de dag werd dit muzikale onthaal zeer gewaardeerd. Ook de grabbelton viel in de smaak bij het kleine grut. Er was zelfs een moeder, die haar twee kleine spruiten bij de ton en de muziek parkeerde om even alleen in al de kerstverleidingen te duiken.

Vrijdag 16 december was het groot feest in Oosterland. Mirjam en Jan waren 12 1/2 jaar getrouwd, Jan werd 40 en de zaak bestond 75 jaar. Het accordeonorkest en de muziekvereniging uit  de buurt mochten voor de muzikale noot zorgen. Wij genoten de gehele avond van hun geweldige gastvrijheid en van een echt familiefeest.

Tot slot stond er nog een Kerstoptreden op het programma op maandag 19 december. Gezamenlijk met het bewonerskoor van de Egmontshof verzorgden wij een sfeervol en mooi kerstconcert. Het was duidelijk te merken dat iedereen genoot. Dankzij de enorme inzet van dirigenten en leden konden al deze optredens gerealiseerd worden. Wij beseffen, dat er soms veel van hen gevraagd werd. Ook al vinden wij de optredens erg leuk en geven zij voldoening, in het oefenen en rijden moet toch aardig wat tijd en energie worden gestoken. Wij willen iedereen die zich heeft ingezet om dit afgelopen jaar zo succesvol af te sluiten heel hartelijk bedanken, evenals onze "lease" leden: Cora, Annapaola en Teresa.  Zij hielpen ons menigmaal uit de nood. Een naam die zeker genoemd mag worden in dit verslag is: Peter Vinke. Dankzij hem werd en wordt de Hoeksche Waard regelmatig opgesierd met mooie posters en affiches. Tevens filmt en fotografeert Peter onze optredens/concerten, zodat wij er naderhand nog eens van kunnen nagenieten. Bedankt Peter!Ook Ada mogen we niet vergeten, onze steun en toeverlaat voor koffie- en bargenot. Wij hopen nog lang van je te mogen genieten. Met twee "groeiende" orkesten, inspirerende dirigenten en hardwerkende leden, gaan wij vol vertrouwen en plezier het jubileumjaar in.

Werkgroep Jeugd en Opleidingen. Voor het concert van 29 januari (de afsluiting van het jubileumjaar) werd het Jeugdorkest uitgebreid met de leden van het Leerlingenorkest en de AMV-ers. Met zijn allen hebben ze onder leiding van Truus Migchielsen vier delen van de 'Zoo-ball'  uitgevoerd. Daarna heeft het Jeugdorkest zonder hulp van de 'kleintjes' het concert vervolgd met een afwisselend programma.

Het jaarlijkse Jeugdfestival vond wederom plaats in het PJ-gebouw. Hier heeft het Jeugdorkest met slechts twee 18-plussers een fantastisch concert gegeven. Ook complimenten van jurylid Jos den Boer, die benadrukte dat het orkest, ondanks de jeugdige gemiddelde leeftijd, zo volwassen klonk.

Na 15 jaar heeft Harold Bertrand op 1 maart het dirigeerstokje van het Leerlingenorkest overgedragen aan Adriaan Martens. En daarmee is ook de repetitietijd voor het eerst in het bestaan van het orkest veranderd van de woensdagavond naar de dinsdagmiddag. Daarnaast verzorgt Adriaan de lessen groot koper als opvolger van Klaas van Slageren die in december van het vorige jaar al gestopt was.

Op uitnodiging van een jubilerend orkest uit Sassenheim heeft ons Jeugdorkest op 19 maart deelgenomen aan een festival voor jeugdorkesten aldaar. Met z'n allen in de bus was al een feest op zich. Het festival bleek helemaal een groot succes: de hoofdprijs!

Vervolgens op 22 mei in Numansdorp het inmiddels traditionele concert van de drie jeugdorkesten van het Hoekse-Waards Philharmonisch, Wilhelmina en NLS. In juni organiseerde de werkgroep een barbecue voor het Jeugdorkest met aansluitend een bezoek aan de voorstelling van het Hofplein-theater in Barendrecht.

Als opmaat voor de Kinderboekenweek (het thema was dit jaar MAGIE) was er 2 oktober een groot concert met alle jeugdafdelingen van NLS. Het Jeugdorkest, het Leerlingenorkest en de AMV-ers speelden en zongen populaire muziek. Tovenaar Roel Duine toverde met behulp van enkele jeugdige dames uit de verschillende orkesten allerlei muziek. Het NLS-gebouw was aangekleed als de Wegisweg met een boekentafel (van Haasdijk Boeken & Boeken) en de verkoop van toverdrank en toversnoep. Mede dankzij de hulp van o.a. heel veel ouders een zeer succesvolle dag.Op uitnodiging van boekhandel Haasdijk uit Numansdorp heeft een ad-hoc orkest bestaande uit leden van de jeugdorkesten van Wilhelmina en NLS een concert gegeven in de sfeervol aangeklede Torenstee bij de lancering van het nieuwste boek van Harry Potter. Onder leiding van de dirigent van Wilhelmina (Léon Zwijgers) speelden de jeugdleden een programma met onder andere filmmuziek van Harry Potter. Tussen de stukken door werden fragmenten uit het nieuwste boek voorgelezen. Klokslag 12.00 uur 's nachts was het concert afgelopen.

Vanwege zijn overvolle agenda kon Sinterklaas niet zelf komen, maar op 3 december heeft hij twee Zwarte Pieten naar de AMV-lessen en het Jeugdorkest gestuurd.

Op uitnodiging van zustervereniging Wilhelmina verzorgden de beide jeugdorkesten op 17 december een Kerstconcert. Dit gezellige concert werd besloten met een gezamenlijk optreden van beide orkesten. Dit was tevens de laatste bijzondere activiteit van het jaar 2006. Maar ook 'gewone' dingen zoals examens, solistenconcours en diverse koffieconcerten hebben dit jaar met veel succes plaatsgevonden. Met dank aan de samenstellers van het verslag!

Terug naar het archief

Naar boven

 

Jaarverslag 2004

Inleiding
Hierna treft u het jaarverslag van onze vereniging over het jaar 2004 aan. Een jaar dat toch veelvuldig in het teken heeft gestaan van het 90-jarig jubileum.
Goede muzikale activiteiten kunnen we weer bijschrijven aan de lange lijst die NLS gedurende haar bestaan heeft opgebouwd.
Tevreden terugkijken ja, maar rustend naar de toekomst... nee!
Laten we op alle fronten, muzikaal, bestuurlijk en organisatorisch ook in het komende jaar onze schouders er weer onder zetten.
Veel leesplezier toegewenst bij deze terugblik.

Werkgroep Jeugd en Opleiding
Het jeugdorkest heeft op vrijdag 18 januari in eigen gebouw een try-out concert gegeven voor het Hoeksche Waards Jeugdfestival. Op dit concert kregen Jens Kole, Ike Breeman, Leon de Koningh en Simone Visser het jeugdinsigne door dirigent Truus Migchielsen opgespeld.
Zaterdag 14 februari was het jeugdfestival in het ''Bazuingebouw'' (Oud-Beijerland). Met een compleet orkest van 39 jeugdleden en 1 bas-tubaspeler van boven de 18 hebben ze daar een uitstekend concertje gegeven. Ook jurylid Anno Appelo was lovend over de prestatie.
Zondag 4 april vond in de Hoeckenisse het nu al traditionele  3 orkesten'-concert plaats. Vanwege het drukke programma van Wilhelmina waren het dit keer helaas slechts twee orkesten. Zoals de voorzitter van het Hoeksewaards Philharmonisch Orkest aankondigde:  de zoetgevooisde klanken van het symfonieorkest naast het krachtige geluid van hout -en koperblazers van het NLS-jeugdorkest. Het slagwerk werd voor het gemak even vergeten, hoewel de heren toch eigenlijk niet te missen waren. Al met al een geslaagd en afwisselend concert.
Ook het jeugdweekend, dit jaar in Dorst, met 33 jeugdleden waaronder AMV-leerlingen, was zeer geslaagd. Het werd afgesloten met een gezamenlijk concert door alle aanwezigen op het terrein van het jeugdhuis onder de als altijd enthousiaste leiding van Truus.
Tot slot een concert in december gezamenlijk met het jeugdorkest van Wilhemina in ons bomvolle eigen gebouw. Bij deze gelegenheid kregen 5 jeugdleden (Lisanne v.d. Blom, Eva Bogaerds, Marjolein Kooijman, Richard Rijken en Margriet Vollaard) een speldje uitgereikt nadat Truus een gedicht voordroeg waarin zij haar waardering voor deze 5 'ouwe' getrouwen tot uiting bracht (zie verderop in dit blad).

In maart is de doorstart van het Leerlingenorkest begonnen. Vanwege het geringe aantal leerlingen hebben de repetities van het Leerlingenorkest een tijd stilgelegen maar nu is Harold Bertrand weer begonnen met een enthousiaste groep van 14 kinderen.
Omdat het thema van de Kinderboekenweek 'muziek' was, zijn er diverse activiteiten ontplooid gedurende deze Kinderboekenweek. Onder andere optredens van AMV-groepen en diverse leerlingen in de bibliotheken van Cromstrijen, een optocht met de scholen en een delegatie van NLS en PJ. Afsluitend drie schoolconcerten in de Torenstee met een gelegenheidsorkest samengesteld uit leden van de drie Cromstrijense muziekverenigingen, onder leiding van Alex Zwijgers met vertellingen van Hanneke le Clercq.
Slechts 3 koffieconcerten dit jaar waarvan eentje op een donderdagavond vanwege de overbezetting van de weekenden. Wel hebben we daarnaast een examenconcert gehad waar 3 leerlingen (Ike Breeman, Axel Bogaerds en Lisette den Boer) het openbaar gedeelte van hun C-examen ten gehore brachten.
De try-out voor het solistenconcours vond plaats op dinsdag 30 maart en op 3 april vond het concours plaats in Oud-Beijerland. Er waren 14 optredens van NLS-leden (slagwerkers en blazers). Wim van Herk heeft de meeste begeleidingen verzorgd.
Verder op 13 juni tijdens de diploma-uitreiking een optreden van de AMV-groepen en van het NLS-slagwerkensemble onder leiding van Anno Appelo. Ditzelfde ensemble heeft ook met succes deelgenomen aan het slagwerkfestival dat zustervereniging De Bazuin organiseerde.
De zondag voor Sinterklaas werd het Pepernoten-koffieconcert verzorgd door het (debuterende)  leerlingenorkest en de AMV-ers. De ochtend werd gepresenteerd door twee zwarte pieten, die na vorig jaar driftig geoefend hadden en ook zelf een stukje op blokfluit speelden. Verder werden er in de laatste maanden van het jaar driftig pepernoten verkocht in het kader van de Pepernotenactie onder de bezielende leiding van Joke Vollaard en met behulp van Ada en haar keukenploeg die vrijwel iedereen een zakje (of twee) wisten aan te smeren bij een kopje koffie. Opbrengst van deze smakelijke actie: 144 euro.

Jammer genoeg, zoals elk jaar, ook dit keer weer een aantal wijzigingen in het docententeam:
De leerlingen van Anno Appelo, Lara Groen en Esther Kurtz hebben vanaf augustus les van respectievelijk Martijn Krijnen, Sybren Bijleveld en Emmeke Dolman. Na de Herfstvakantie heeft ook Arie Stolk zijn werkzaamheden als trompetdocent neergelegd. In Rogier Jue hebben we zijn enthousiaste opvolger gevonden.

Werkgroep KSB
De voorbereidingen waren al in 2003 begonnen en op 31 januari was het zover: NLS 90 jaar. Niet echt een jubileumjaar en het bestuur wilde er niet teveel aandacht aan besteden.
Maar daar dacht Leen Mosterdijk anders over. Hij mobiliseerde een aantal mensen, bedacht van alles en wist bij onze hoofdsponsor een mooi bedrag los te krijgen. Dankzij Leen Klein en Leen Mosterdijk met zijn helpers kwam er een reunie, een receptie en een bijzonder jubileumconcert in sportzaal De Bongerd; een uitverkochte zaal met als bijzondere gast oud-dirigent Dirk Koster en zijn vrouw, maar ook 7 erg oude oud-leden. De zaal was prachtig aangekleed en langs de muur was een mooie fotocollage met een overzicht van 90 jaar NLS te zien. Hanneke le Clercq presenteerde de avond en zij haalde diverse gebeurtenissen uit de Klaaswaalse en wereldgeschiedenis aan om daarna de gevolgen voor NLS er aan te koppelen. Het muzikale gedeelte stond o.l.v. dirigent Arie Stolk. Behalve Cuban Overture van G. Gershwin, The Valencian Widow van A. Khachaturian, Granada en nog enkele werken, was deze avond de première te beluisteren van een speciaal voor het jubileum gecomponeerd stuk. Sybren Bijleveld, net 25 jaar lid, had dit stuk voor orkest, klarinet en accordeon geschreven en dit de vereniging cadeau gedaan. Hij op klarinet en Marieke de Vries op accordeon maakten er samen met het orkest een bijzonder geheel van. Ook de mars Arnhem, met daarbij op een groot doek oude filmbeelden van marsende NLS-ers werd door het publiek zeer gewaardeerd. Dit was het werk van de familie Polderdijk. Aan een toegift ontkwam het orkest dan ook niet, zodat de trombonesectie haar talent in Blades of Toledo ten gehore kon brengen. Een prachtig opgenomen DVD van het geheel, gemaakt door o.a. Gerard v.d. Vlies, is door menigeen aangeschaft.
Tijd om uit te rusten was er niet, want de voorbereidingen voor de concertreis naar het Duitse Tamm werden direct in gang gezet. Op 20 maart vertrok het KSB met 2 bussen, een slagwerkbusje en enkele personenauto's om in Tamm een concert te geven i.v.m. het 50-jarig jubileum van de Musikverein aldaar. Voor velen was het niet de eerste keer, want de contacten met Tamm zijn al van vele jaren geleden. Na de reis werd ieder onthaald in een gastgezin, of men ging op zoek naar het gereserveerde hotel. De eerste avond werden er in het verenigingsgebouw allerlei soorten wijn geproefd uit de omgeving, wat bij de NLS-ers reuze in de smaak viel. Vrolijk viel men in slaap om de volgende morgen een rondrit door Tamm en omstreken te maken met als gids een Tammer muzikant. 's Middags moest er nog door beide verenigingen gerepeteerd worden in de sportzaal, waarna het jubileumconcert kon beginnen. Dezelfde orkestwerken, die NLS op 31 januari gespeeld had, vielen bij de Duitse toehoorders goed in de smaak. Dit ondanks dat men daar niet zo gewend is alleen te luisteren, maar meestal ook nog gezellig zit te praten onder het genot van grote pullen bier.
Op maandagochtend werd aan de terugreis begonnen, uitgezwaaid door onze gastheren en gastvrouwen. Een geweldig weekend zat er weer op.
Op naar Koninginnedag: er werd weer gemarst en op de Voorstraat stond als altijd Het Rad om geld voor de beide muziekverenigingen te verdienen. Ondanks dat NLS geen muzikale begeleiding kon bieden, is er toch weer een aardig bedrag bij de penningmeester binnengekomen.
Het nieuwe orkestwerk Asgard kwam op de lessenaars; een bijzonder stuk, waarbij 'gezongen' moest worden. Een heerlijk stuk om aan te werken en Arie Stolk probeerde van alles uit om de effecten zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Met behulp van o.a. Rens van Rossum op piano ontstond er een prachtig resultaat, zodat het KSB welgemoed naar het Hoeksche Waards Festival toog. Daar was eerst een concert met onze zustervereniging Prinses Juliana in de sporthal te Klaaswaal voorafgegaan. Voor beide verenigingen nieuw, maar voor herhaling vatbaar, en dat als een prima voorbereiding voor het H.W. Festival diende.
In tegenstelling tot het jaar ervoor, kwam NLS deze keer niet hoger dan een vierde plaats en moest de wisselbeker, op het laatste moment nog uit de prijzenkast gehaald, overgedragen worden aan Crescendo uit Zuid-Beijerland. Ondanks de goede voorbereidingen en prachtig spel bleek dat er geduchte 'concurrenten' in de omgeving beter gewaardeerd werden door de jury. Plezier in muziek is belangrijker dan hoge punten en zo is er weer iets om naar te streven voor het volgende jaar.
Intussen behaalden Lenie (slagwerk A), Lisette en Ike (respectievelijk fluit en trompet C) hun muziekexamen, maar ook schoolexamens werden gedaan. Bart slaagde voor het VWO en is naar Utrecht vertrokken, Rutger werd ingenieur en Annemarie deed HBO bouwkunde. Jan Kees veranderde van baan en kon pas na de welverdiende zomervakantie weer naar de orkestrepetitie komen. Maar voor de vakantie werd Arie Hoek eerst eens flink in het zonnetje gezet. Zijn vrijwillige medewerking in de koffiepauze en zijn hulp op technisch gebied bij onze concerten is onmisbaar voor onze vereniging. Gré Bos nam afscheid met een bloemetje, na meer dan 20 jaar trouwe keukendienst.
In de zomervakantie werden kleine Hannah geboren bij fluitiste Zoetine en Sven bij basklarinettiste Jolanda. Zo kwamen er behalve moeders ook weer nieuwe opa's en oma's in ons orkest. NLS lijkt soms een grote familie.
Op 10 augustus werd er met een half orkest, aangevuld met enkele nieuwe jeugdleden een punt gezet achter de vakantieperiode. Arie Stolk deelde zelf, door het tijdelijk uit de roulatie zijn van onze archivaris, allerlei Gershwin-muziek uit en er moest meteen hard gewerkt worden. Daarbij kwamen tijdens de tweede repetitie nog drie nieuwe marsen, want de Klaaswaalse jeugd werd uitgenodigd om met een lampionnenoptocht de schoolvakantieperiode af te sluiten op 20 augustus. Samen met Prinses Juliana werd dit karwei geklaard, zij het niet zonder foute nootjes, vooral in het donker.
Een week later stond de Rabofietstocht op het programma. Anita verzorgde de voorbereiding hiervoor en wist 47 mensen te strikken om geld voor de club bij elkaar te fietsen. Zelfs een hond deed mee en ook de kinderen van Harold en Jeske in de bakfiets telden mee. De hele week had het hard geregend, maar op deze dag scheen de zon volop. Na afloop was er in het NLS-gebouw, onder leiding van Bram en Ada, een buffet, gemaakt door Cilly, Sanne en Adrie Stolk, maar ondanks dat fietsen hongerig maakt, bleef er veel eten over. Jong en oud genoot van alle lekkers, maar het was gewoon te veel. Wat overbleef, werd verdeeld, zodat in menig gezin de daarop volgende dagen nog Cilly-soep en -salade gegeten werd.
Op 2 oktober was er weer een optocht, maar dan in het kader van de Kinderboekenweek met als thema 'muziek'. Inmiddels had een ensemble, bestaande uit leden van de drie Cromstrijense muziekverenigingen enkele muziekstukjes ingestudeerd, die te maken hadden met kinderboeken. Vele basisschoolkinderen kwamen op 13 oktober naar de Torenstee om naar de verhalen, voorgelezen door Hanneke le Clercq, te luisteren en naar passende muziek daarbij.
Op 9 oktober deed ons orkest mee aan het Goede Doelen concert in Numansdorp. De opbrengst was bestemd voor de hospice, die in Zuid-Beijerland gevestigd moet worden.
Geen tijd om uit te rusten, want ook voor het jubileum-najaarsconcert op 13 november moest weer veel ingestudeerd worden. Dankzij onze grote sponsor was het mogelijk een swingend concert met bijzondere solisten te organiseren. Hermien Schipper presenteerde deze avond en een bomvolle sportzaal De Bongerd kon luisteren naar Eva Maria Rauter op vleugel waarop ze Rhapsody in Blue van Gershwin vertolkte. De vocale bijdrage was van Caspar de Jonge, die imponeerde door zijn prachtige stem en timing in o.a. enkele Gershwinsongs. Laaiend enthousiast was het publiek en de orkestleden onder leiding van Arie Stolk konden terugkijken op een geweldige muzikale avond.
Tenslotte werden tijdens de laatste repetitieavond van het jaar twee jubilarissen in het zonnetje gezet door voorzitter Gerrit Timmerman, te weten Johan Zegers voor 50 jaar en Coby Bijleveld voor 25 jaar lidmaatschap.

Een druk, maar bijzonder geslaagd muzikaal jaar is weer voorbij gevlogen. Op naar het volgende, 2005.

Werkgroep accordeons
Bij de accordeonafdeling vindt bij aanvang van het nieuwe jaar traditioneel het koffieconcert plaats, zo ook in 2004. Wanneer er die ochtend op hoog niveau wordt gespeeld en er zijn veel toehoorders, is dat een mooie start van het nieuwe muziekseizoen. Het programma was afwisselend: piano, keyboard, accordeon en zelfs zang en dans.
Het A en B-orkest 'boeren', om in agrarische termen te spreken, goed. Met de komst van drie nieuwe heren, een dame en een jeugdlid, mag het
B-orkest zich in toenemende belangstelling verheugen. Uiteraard "stoomt" Paula een aantal leden klaar om te zijner tijd door te stromen naar het
A-orkest.
In april vond de tweejaarlijkse play-in plaats, een hele organisatie, maar alles verliep op rolletjes. Er waren veel volwassenen, maar bijzonder was toch wel dat er zoveel jeugd meedeed. Vandaar de Calypso, een combinatie van zang en dans, die vooral bij de jongeren en het publiek goed in de smaak viel.
Eveneens in april stond er voor het A-orkest een optreden in een zorgcentrum in Rockanje in de planning. Voor strandliefhebbers een heerlijke plek om je 'oude dag' te slijten. Zelfs met de rollater is het strand goed te bereiken! Het was een bijzonder geslaagde avond, wat het eind rijden ruimschoots goed maakte. Het publiek was zeer enthousiast en 'bij leven en welzijn' moesten we zeker terugkomen.
In mei waren we te gast in Humanitas, ons zeer vertrouwd, te Rotterdam. Gerti (basaccordeon) liet ons even in de steek, zij deed Griekenland aan. Gelukkig nam Cora de honneurs waar, evenals Marijke die de tweede stem kwam versterken, ook vanwege vakantiegangers. Er werden wederzijds rozen uitgedeeld, wij tijdens het liedje 'Rode Rozen' aan de bewoners en zij als dank voor ons optreden.
In juni speelden we voor de eerste keer in Tuindorp (Numansdorp). Vanaf dat moment hebben we er veel trouwe fans bij gekregen.
Juni was trouwens toch een zeer druk bezette muziekmaand. Zaterdag de 19e en vrijdag de 25e traden we op in het voorprogramma van De Mare: het schitterende openluchtspel in Middelharnis. Nadat we de eerste avond, ondanks de poncho's, toch aardig nat waren geworden door een flinke plensbui, besloten we de tweede keer maar kaplaarzen aan te trekken en toen zongen de merels met ons mee en was het een prachtig zomeravond.
Op 21 juni was het B-orkest aan de beurt. Zij speelden in de Open Waard in Oud-Beijerland. (In maart was het optreden niet doorgegaan i.v.m. het overlijden van Prinses Juliana). Het enthousiasme van de muzikanten en de dirigent sloeg al snel over naar het in groten getale aanwezige publiek. Toen er in de pauze nog door twee niet te stuiten leden (Liesbeth en Ria) gezellige nummers, moppies volgens Rinie, werden gespeeld, klonk er na afloop een geweldig applaus en een volmondig: tot de volgende keer!
Ter afsluiting van het eerste halfjaar was een zomeravondconcert gepland. Tot onze verbazing en opluchting werkte het weer dit jaar mee.
Het pleintje aan de Pinksterbloemstraat werd omgetoverd tot Rue de la Gardamine met parasols en stoeltjes, alleen een cafeetje ontbrak. Wegens succes geprolongeerd.
Het daaaagje uit in augustus van de accordeon-afdeling was een primeur, maar is zeker voor herhaling vatbaar. Blijdorp werd die dag onveilig gemaakt door zowel de jeugd als de volwassenen (een uitgebreid verslag hiervan heeft in de september editie van het Intermezzo gestaan). Na afloop van dit enerverende, maar zeer geslaagde deel van de dag kon er uitgerust worden tijdens een heerlijke barbecue ten huize van de familie Kleijwegt. Nou ja, uitrusten, er stonden diverse spelmogelijkheden klaar om ook het laatste restje energie nog kwijt te raken. Met elkaar hebben we zelfs nog een djembé-orkest gevormd, wat een spectaculair einde was van een heerlijke dag. Wij bedanken Ria en Hugo voor hun bijzondere gastvrijheid en bedanken iedereen die heeft geholpen om van deze dag een feestdag te maken.
De laatste zaterdag van augustus staat al enkele jaren in het teken van de Rabofietsdag. In de veronderstelling dat iedereen na de vakantie goed uitgerust is, stappen we op de pedalen om geld bij elkaar te fietsen voor de club. Ook leden van onze afdeling deden mee en zelfs een kleine viervoeter. We trapten aardig wat kilometers bij elkaar en de verdiende euro's komen geheel ten goede aan de vereniging. Volgend jaar zijn er weer nieuwe kansen en we hopen dan met nog meer leden deel te nemen aan dit sportieve muzikale gebeuren.
Hierna was er weer volop muzikaal werk aan de winkel. In september mochten we voor vijfde achtereenvolgende keer weer een optreden verzorgen voor de trouwe leden van het C.N.V. Zoals gewoonlijk werden wij onthaald op koffie, drankjes en gebak. Omdat Klaas de dag ervoor jarig was geweest , mocht hij bij het Hollands Boeketje de dans openen met Bep, de echtgenoot van Dirk den Tuinder.
Oktober was een zeer hectische maand wat betreft optredens. Op 2 oktober togen we naar Nieuwe Tonge met groot materieel: de pauken. Met dank aan de man van Anny, die voor vervoer zorgde. Gezamenlijk en apart traden we op met het koor Apollo. Het werd een swingende avond. Het koor en het publiek waren vooral onder de indruk van the Onedin Line of was het van Annapaola, die de pauken bewerkte?
Daarna was op 20 oktober het bejaardenhuis van Sommelsdijk aan de beurt. Twee leden komen daar regelmatig op familiebezoek. Dit optreden had een hilarisch tintje: er moesten in alle haast spots geplaatst worden, de hoestbuien van Jopie overstemden de bas, Anny was plotseling namen van de leden kwijt en Rinie raakte van slag omdat Nico beweerde zijn tas met alles er in kwi
Vrijdag 29 oktober volgde het laatste optreden op Flakkee en wel in Oude Tonge voor de A.N.B.O. Na het "Poter"diner zorgden wij voor de spijsvertering: er moest gedanst worden. Dat viel nog niet mee. De meeste mensen zaten heerlijk "uit te dikken". Maar met Anny als dirigent kon het niet uitblijven, zij kreeg het publiek toch op de dansvloer. Dankzij de loten van Klaas werden we de maandag erna nog getrakteerd op de gewonnen appels en sinaasappels.
Ook in oktober, niet te vergeten, de muzikale Kinderboekenweek. De openbare repetitie in de bibliotheek van Klaaswaal was een hele happening; een beetje passen en meten met stoelen en instrumenten, maar uiteindelijk lukte het om van dit optreden iets bijzonders te maken. Bij Haasdijk Boeken in Numansdorp viel ook het een en ander te beleven op 8 en 11 oktober. Met veel enthousiasme speelde een aantal jeugdleden op accordeon en keyboard, aanvankelijk binnen, maar al snel werd er buiten gemusiceerd, Aan de reactie van het luisterend publiek was te merken dat de combinatie boek en muziek een groot succes is.
Als afsluiting van het jaar stond nog een bijzonder optreden gepland, namelijk een kerstconcert tijdens de Kerstmarkt in Charlois voor het A en B-orkest. Helaas viel de Kerstmarkt letterlijk in het water. De gehele dag was het noodweer geweest en wat restte van de markt was een grote modderpoel. Ons optreden vond plaats in de Oude Kerk, een schitterende locatie met prachtige akoestiek. We hebben een buitengewoon mooi concert gegeven. Het was alleen jammer dat het publiek het door de slechte weersomstandigheden enigszins liet afweten. Maar de fans waren present en zij hebben genoten, evenals de koster van de kerk; hij wist niet dat accordeon zo mooi kon klinken en met dat compliment kunnen we het zeker doen.
Na zo'n succesvol muzikaal jaar mogen wij zeker de leden bedanken. Het rijden naar de plaats van optredens wordt zo veel mogelijk gecombineerd, maar er moeten toch aardig wat kilometers verreden worden. De repetities worden trouw bezocht, met uitzondering van een paar chronische vakantiegangers! Ook de ouders van de jeugdleden willen wij bedanken; wij stellen uw betrokkenheid bij de vereniging zeer op prijs. Marijke en Cora, onze oproepkrachten, heel hartelijk dank voor jullie steun.
Ada, het is niet alleen de koffie die het 'm doet, maar ook jouw meedenken met het organiseren van activiteiten zodat we vooral niets vergeten, dank je wel. En natuurlijk veel dank aan onze beide dirigenten. Jullie inspiratie, enthousiasme en dirigeerkunst maken de orkesten tot wat ze nu zijn.

Terug naar het archief.

Naar boven

© Ellen Kruithof &
Maarten Polderdijk